Algemene voorwaarden

1. Faciliteiten

In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de (cardio-) fitnessruimte.

2. Betaling

Bij contante betaling dient de gehele abonnementsperiode, inclusief inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Indien de betaling van de abonnementkosten door middel van automatische incasso plaatsvindt, zal deze elke 1e van iedere kalendermaand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor u de stornokosten in rekening te brengen. In geval van een herinnering, wordt € 10, – storno kosten in rekening gebracht .Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang te ontzeggen, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij genoodzaakt zijn om de uitstaande vordering uit handen te geven voor incasso aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 25,00 euro op u worden verhaald. Het abonnement zal op grond hiervan door ons worden beëindigd.

3. Jongeren Abonnement

 Jongeren tussen de 12 tot 18 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 18 jaar of ouder.
4. Tijdelijk stopzetten van het abonnement 
Bij tijdelijke stopzetting van het abonnement in verband met een blessure, zwangerschap of operatie of ziekte dient men een verklaring van de huisarts mee te nemen. Na 1 maand wordt u automatisch weer geactiveerd. Wanneer u voor een langere periode gedeactiveerd wilt worden, dient u een brief van fysiotherapeut of arts mee te nemen met de daarop verwachte tijd . Je kan maximale 3 maanden je abonnement stop zetten. De administratie kosten om de abonnement stop te zetten zijn € 10.

5. Wijzigingen van de abonnementskosten

Fitness & Gezondheidscentrum Elst behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen tot maximaal een maal per kalender jaar. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen . Indien u in verband met verhuizing buiten een straal van 15 km vanaf Fitness&Gezondheidscentrum Elst komt te wonen kunt u onder overlegging van een adres wijziging van de gemeente worden uitgeschreven.

6. Beëindiging abonnement

De opzegtermijn bij alle lidmaatschapssoorten is een kalendermaand. Bij een jaarabonnement telt een kalendermaand voordat het contract verloopt. Indien u niet opzegt, blijft uw betalingsverplichting van kracht. Opzeggen kan alleen per brief gebeuren. Na een half of heel jaar, gaat uw contract automatisch over in het twee maanden contract. U kunt dan voor de 1e van de vooraf gaande twee maanden uw contract beëindigen.

7. Openingstijden

De openingstijden van het sportcentrum worden vastgesteld door Fitness & gezondheidscentrum Elst . Indien Fitness & Gezondheidscentrum Elst deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in het sportcentrum. Tijdens officiële feestdagen zal ons centrum gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave daarvan .

8. Kleding/Textielvoorschriften

In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht.

9. Orde/instructievoorschriften

Het is niet toegestaan om drugs, alcohol dan wel rookartikelen te gebruiken binnen Fitness & Gezondheidscentrum Elst. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden hebt . U dient zich te houden aan de door Fitness & Gezondheidscentrum Elst gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Fitness & Gezondheidscentrum Elst gerechtigd u de toegang tot dit sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de abonnementskosten.

10. Veiligheid en aansprakelijkheid

De directie van Fitness & Gezondheidscentrum Elst is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportcentrum. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het sportcentrum kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Fitness & Gezondheidscentrum Elst van alle aanspraken en uzelf en van derden in dezen.

11. Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fitness & Gezondheidscentrum Elst beoordeeld en beslist.

12. Rechtstoepassing

a. Op alle voorwaarden en overeenkomsten door of met Fitness & Gezondheidscentrum Elst aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Fitness & Gezondheidscentrum Elst, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Fitness & Gezondheidscentrum Elst is gevestigd.
c. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en huisregels van Fitness & Gezondheids- centrum te Elst gelezen te hebben en te accepteren.

Op de volgende dagen is Fitness & Gezondheidscentrum Elst gesloten:

Nieuwjaar    1 januari
Goede vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Koningsdag  27 april
Hemelvaart
1e Pinksterdag
Kerstavond na 13.00 uur 24 december
 1e Kerstdag 25 december
2e Kerstdag 26 december
Oudjaar 31 december